Vi blickar framåt!

Kommissionen för jämlik hälsa har nu avslutat sitt uppdrag, men arbetet med att skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa behöver fortsätta länge till. Det finns, som vi pekat ut i vårt slutbetänkande, en rad åtgärder av olika slag som kan vidtas för att öka likvärdighet och minska ojämlikhet i villkor och möjligheter. Sådana åtgärder kommer på sikt att bidra till minskade hälsoklyftor.

Våra förslag spänner över många livsområden och sektorer, och kanske kan såväl bredden som mängden av förslag ge intrycket att det är svårt eller nästan omöjligt att åstadkomma mer jämlika villkor och möjligheter. Men i själva verket förhåller det sig snarare tvärt om – just bredden i de livsvillkor som bidrar till hälsoklyftorna innebär att det finns såväl enklare som mer komplexa förändringar inom alla sektorer, och att alla aktörer kan bidra med något. Även om Kommissionen lyft betydelsen av helhetssyn och ett samlat grepp måste inte alla åtgärder genomföras samtidigt och omedelbart. Det avgörande är att alla arbetar för mer likvärdighet, dvs. olika behandling för olika behov, inom sitt verksamhetsområde.

Men det är också helt avgörande att det arbetet bedrivs långsiktigt och tålmodigt, och därför är också våra viktigaste förslag de som handlar om hur processen med det tvärsektoriella arbetet för mer jämlika livsvillkor och möjligheter ska kunna stärkas. Eftersom ojämlikhet i villkor och möjligheter tenderar att vara självförstärkande, där de som har lite mer också har större möjligheter att få lite mer, behövs ett pågående och systematiskt arbete om ojämlikheten ska minska.

Så när Kommissionens arbete nu är avslutat blickar vi framåt. Vi hoppas förstås att våra idéer och förslag ska kunna användas, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Under arbetet har vi mött många människor från en lång rad olika aktörer och organisationer, och har imponerats av det stora kunnande och engagemang som genomsyrar så mycket av det arbete som bedrivs. Vi vet att ni kommer att fortsätta ert viktiga arbete, och kan bara hoppas att det arbete vi gjort är till hjälp och nytta, nu och framöver.