Utanförskap, hälsa och en effektiv resursanvändning

I Kommissionens direktiv anges att det bör presenteras förslag på finansieringsmodeller som kan bidra till minskad omfattning av förebyggbara hälsoproblem och som främjar ett effektivt resursutnyttjande över tid och mellan sektorer och huvudmän. Detta anknyter till sociala investeringar, vilka diskuterats som en typ av modell. Dessa har också konkretiserats på olika sätt i form av bl.a. sociala investeringsfonder av olika slag i flera kommuner, och olika former av verktyg för att arbeta med sociala investeringar har drivits av SKL. I denna rapport diskuterar Ingvar Nilsson sociala investeringar som synsätt, och hur sociala investeringar och samverkan kan minska utanförskap och ojämlikhet i hälsa samt förbättra resursfördelningen. Resonemangen och beräkningarna bygger på flera tidigare arbeten underlag som författaren tagit fram själv och i samarbete med andra (se exempelvis Nilsson och Wadeskog 2008, 2010). Ingvar Nilsson är ekonom och har arbetat med begreppet sociala investeringar i cirka 15 års tid och med samverkansfrågan i mer än 35 år. Under denna tid har han även varit involverad i olika samverkansprojekt.

6.-utanfoerskap_haelsa_och_en_effektiv_resursanvaendning.pdf