Hur ojämlikt är Sverige? Sociala skillnader i dödsrisker

I denna rapport förs en kritisk diskussion om olika mått för att mäta ojämlikhet i hälsa. Författarna jämför dödsrisker i olika socioekonomiska grupper med hjälp av olika mått på social tillhörighet under perioden 1994 till 2011 i Sverige, samt hur valet av indikator påverkar slutsatser rörande ojämlikhetens storlek och utveckling. Vidare undersöks hur ojämlikheten varierar mellan olika delar av landet. Analysen visar att den sociala ojämlikheten i dödsrisker har ökat bland kvinnor och unga män, men att storleken på ökningen är beroende av vilket mått på social status som används. Författarna diskuterar också för och nackdelar med olika mått, i synnerhet för att följa utvecklingen över tid. Vad gäller geografiska skillnader konstaterar författarna att den kommunala variationen i ojämlikhet i dödsrisker är stor, framför allt bland män, men att det samtidigt är svårt att se tydliga geografiska mönster. Generellt sett har också de regionala skillnaderna i dödlighet bland fattiga och lågutbildade minskat och det spelar alltså mindre roll var man bor i dag än tidigare. Rapporten är skriven av Laura Hartman och Anna Sjögren som båda är docenter i nationalekonomi och ledamöter i Kommissionen. Laura Hartman är ordförande i regeringens Tillitsdelegation och Anna Sjögren är verksam
som forskare vid Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Ladda ner: 4.-hur-ojaemlikt-aer-sverige-1.pdf