Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner

Som en del i arbetet med att ta fram beredningsunderlag för Kommissionens analys och förslag rörande styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken genomfördes under 2016 enkät-undersökningar bland Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner, samtliga länsstyrelser samt ett urval av 40 myndigheter vars verksamhet bedömts vara av betydelse för en god och jämlik hälsa, och därmed av relevans för utredningen (för en lista över dessa myndigheter, se bilaga 1). Resultaten från enkäterna utgör en del av underlaget för analys och de förslag avseende styrning och uppföljning av den nationella folkhälsopolitiken som presenteras av Kommissionen för jämlik hälsa i delbetänkandet För en god och jämlik hälsa –en utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket(SOU2017:4). Denna rapport beskriver de kvantitativa resultaten av enkäterna. Den kvalitativa diskussionen och analysen av dessa resultat, liksom presentationen och analysen av fritextsvar i enkäterna görs i det ovan nämnda delbetänkandet.

Ladda ner: enkaetrapport-2017-2.pdf