Betydelsen av psykosociala faktorer för en jämlik hälsa

Skillnader i hälsa mellan grupper med olika socioekonomisk status återkommer oavsett om man mäter i termer av utbildningsnivå, inkomststorlek eller yrkesstatus. Skillnaderna återfinns för nästan alla sjukdomar och hälsoproblem, dvs. för insjuknande och död i alla våra stora folksjukdomar liksom för självskattad hälsa. Skillnaderna följer vad som brukar kallas en gradient – ju lägre socioekonomisk status desto sämre hälsa. I denna rapport diskuterar författaren hur skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper kan härledas till orsaker om generell sårbarhet såsom stress och psykosociala faktorer. Syftet med rapporten är att analysera betydelsen av psykosociala faktorer för socioekonomiska skillnader i hälsa, och utifrån denna analys föreslå möjliga insatser för att minska ojämlikheten
i hälsa.

Ladda ner: rapport-7_betydelsen-av-psykosociala-faktorer-1.pdf