Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Uppdraget


Uppdraget

Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus är på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan könen.

Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen tillämpar breda välfärdspolitiska perspektiv och utgår från ett tvärsektoriellt arbetssätt i såväl analyser som i förslag.

I uppdraget ingår även att överväga såväl generella som riktade insatser för att minska hälsoklyftorna. Kommissionen kommer särskilt beakta relevanta resultat och erfarenheter från liknande lokala och regionala initiativ i Sverige och internationellt.

Förslagen kommer att omfatta tidsperspektiv på kort, medellång och lång sikt och vara riktade till stat, kommun och landsting, samt andra relevanta aktörer.

 

 

Bakgrund

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Den goda hälsan är dock inte jämlikt fördelad i befolkningen, vilket till stor del hänger samman med att människor lever under olika socioekonomiska förhållanden.

Hälsoklyftorna mellan olika socioekonomiska grupper är tydlig nästan oavsett vilket hälsoproblem det gäller. Till exempel är den återstående medellivslängden vid trettio års ålder fem år kortare bland kvinnor och män med kort utbildning jämfört med kvinnor och män med lång utbildning.

Även när det gäller t.ex. psykisk ohälsa, möjligheten att arbeta ett helt arbetsliv, tandhälsa, fetma och allmänt hälsotillstånd slår de socioekonomiska skillnaderna igenom. Vid sidan av hälsoskillnader mellan olika grupper finns även skillnader som kan kopplas till exempelvis kön, funktionsnedsättning och etnisk tillhörighet.

Hälsoklyftorna hänger nära samman med människors position i samhället och möjligheter till delaktighet och inflytande, vilket bl.a. påverkas av utbildnings- och inkomstnivå samt anknytning till arbetsmarknaden. Det finns också ett nära samband mellan hälsa och välfärd eftersom goda levnadsförhållanden och livsvillkor är förutsättningar för en god hälsa.

Arbetssätt

Kommissionen är en politiskt oberoende kommitté och består av ordförande och tio ledamöter som tillsammans med ett sekretariat ska genomföra arbetet.

Kommissionen strävar efter att ha ett så utåtriktat och inkluderande arbetssätt som möjligt. För att åstadkomma detta kommer kommissionen att ha dialog med en rad relevanta samhällsaktörer. Kommissionen samverkar även med berörda statliga myndigheter och företrädare för kommun- och landstingssektorn.

Dessutom rådgör kommissionen med lokala och regionala initiativ för jämlik hälsa i syfte att främja synergieffekter mellan likartade initiativ på olika nivåer.

Kommissionen kommer löpande att presentera resultat och förslag till regeringen. Uppdraget slutredovisas senast den 31 maj 2017.