Sustainable City Development 2016 – implementering av FNs hållbarhetsmål

Sustainable City Development 2016 – implementering av FNs hållbarhetsmål


På nationell, lokal och regional nivå pågår nu diskussioner om implementering av FN:s 17 hållbarhetsmål. Flera av målen har bäring på jämlik hälsa. Den 30 november – 2 december samlas 500 personer till konferensen Sustainable City Development i Malmö. Fokus är hur städer kan arbeta med FN-målen och ett av konferensens spår är ”Sociala konsekvenser av den fjärde industriella revolutionen”. Detta spår handlar om att en snabbt växande del av befolkningen lever i prekära arbetsförhållanden, som inte längre präglas av reglerade arbetsförhållanden, av mer eller mindre frivilligt egenföretagande utan organiserade förmåner som sjukersättning, a-kassa och regelbundna pensionsinbetalningar.

På konferensen presenterar bland annat Per-Olof Östergren, kommissionär i Kommissionen för jämlik hälsa, forskningsresultat på detta område och vilka effekter man kan se på folkhälsoutvecklingen, vilket också kommer diskuteras under ett rundabordssamtal som leds av Anna Balkfors, sekreterare i kommissionen.

Konferensen äger rum i Malmö 30/11-2/12. Mer information finns här.