Nordiskt-baltiskt högnivåmöte om Hälsa 2020

Nordiskt-baltiskt högnivåmöte om Hälsa 2020


Folkhälsomyndigheten arrangerar tillsammans med Socialdepartementet och WHO:s Europakontor ett nordisk-baltiskt högnivåmöte och policydialog om genomförandet av Hälsa 2020:s vision för jämlik hälsa och välbefinnande. Centralt för Hälsa 2020 är att hälsa behöver ingå i alla politikområden och att hela samhället behöver arbeta tillsammans för att förbättra folkhälsan och minska effekten av sociala bestämningsfaktorer för hälsa; såsom utbildning, arbetssituation och bostadsförhållanden. Det krävs sektorsövergripande arbete och en stark lokal förankring för att förbättra hälsan för alla och minska ojämlikhet i hälsa. Syftet med mötet är att möjliggöra en plattform för kunskapsutbyte om lösningar för att uppnå visionen för Hälsa 2020.

Mötet kommer att fokusera på tre teman:

  1. Åtgärder för jämlik hälsa och välbefinnande i sektorsövergripande politik och beslutsfattande.
  2. Modeller för samarbete och medskapande av hälsa, välbefinnande och jämlikhet mellan offentliga sektor, civila samhället och en social ekonomi.
  3. Jämlik hälsa som en grundläggande del av hållbar utveckling.

Mötet kommer att bestå av presentationer och diskussioner om aktuellt arbete på området, policyerfarenheter och lovande metoder för ett angreppsätt som involverar hela samhället och minskar ojämlikheterna i hälsa.

Datum: 26 oktober – 27 oktober

Plats: Stockholm, Rosenbad

Anmälan: särskild inbjudan krävs för deltagande

Hälsa 2020: Ett policyramverk för sektorsövergripande insatser för hälsa och välbefinnande i WHO:s Europaregion