Hamiltonseminarium: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Hamiltonseminarium: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa


Hamiltonseminarium

Datum: 15 september 2017

Tema: Jämlik hälsa – en etisk fråga

Plats: Ersta Sköndal högskola

Hamiltonseminariet behandlar i år en aktuell och ur etisk och social synpunkt ytterst angelägen fråga, jämlik vård. Kommissionen för jämlik hälsa har i dagarna avgett sitt slutbetänkande, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017:47). I betänkandet konstateras att folkhälsan – mätt på traditionellt sätt som spädbarnsdödlighet och medellivslängd – i Sverige är god, samtidigt som det finns påtagliga skillnader mellan sociala grupper. Hälsan har en mycket stor betydelse för människors uppfattning om rneningsfullhet och livskvalitet. Att därför skapa likvärdiga förutsättningar för hälsa är centralt och handlar om ett brett spektrum av frågor. Bland annat rör frågorna innehåll, utförande, tillgänglighet och kvalitet i välfärdstjänsterna och därför en angelägenhet även för andra samhällssektorer än hälsosektorn.

Om seminariet

Vårdetik har alltid varit ett starkt signum för Ersta Sköndal Bräcke högskola. Forskning har byggts upp och utvecklats sedan slutet av 1980-talet. Genom ett generöst bidrag från Margareta Hamilton har flera principiellt intressanta projekt kunnat utvecklas.

I ett årligen återkommande Hamiltonseminarium inbjuder vi till en diskussion om angelägna vårdetiska frågeställningar.