Jämlik hälsa i Norden: om hur de växande hälsoklyftorna i Norden ska motarbetas

Jämlik hälsa i Norden: om hur de växande hälsoklyftorna i Norden ska motarbetas


De nordiska länderna anses traditionellt som länder med hög levnadsstandard och små sociala och ekonomiska skillnader men faktum är att ojämlikheten i hälsa bland befolkningen ökar. Det finns en social ojämlikhet både i risken för att bli sjuk och i konsekvenserna av att vara sjuk. Projektet ”Jämlik hälsa – förutsättningar på nationell nivå” vill skapa bättre premisser för att arbeta med hälsoklyftorna på nationell nivå.

Projektet bygger på slutsatser från studien ”Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience” som genomfördes år 2015. Studien innehåller bland annat elva rekommendationer för arbetet med jämlik hälsa.

Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience (Köpenhamns universitet 2015)

Arbetet på nationell nivå granskas

Projektet är uppdelat i fyra delprojekt och professor Elisabeth Fosse från Universitetet i Bergen leder ett av delprojekten. I projektet analyseras hur nationella riktlinjer i de nordiska länderna stämmer överens med rekommendationerna i rapporten ”Tackling Health Inequalities Locally – the Scandinavian Experience” som utkom 2015 vid Köpenhamns universitet. Syftet är att få en tydligare bild av hur de nordiska länderna arbetar på nationell nivå med jämlik hälsa och att skapa bättre förutsättningar för tvärsektoriellt samarbete mellan departement.

Läs mer om de andra delprojekten här.

Kategorier