Nytt mål om jämställd hälsa i regeringens politik för en jämställd framtid

Nytt mål om jämställd hälsa i regeringens politik för en jämställd framtid


Regeringen presenterar i dag den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Jämställdhetsskrivelsen

Skrivelsen, Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, består av politiska målsättningar, en organisation för genomförande och ett system för uppföljning. Dessutom ingår en Nationell strategi med ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet gäller 2017-2020. Delar av strategin bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Nytt delmål om jämställd hälsa

Regeringen inför två nya delmål, jämställd utbildning och jämställd hälsa, för att ge dessa områden större utrymme i jämställdhetspolitiken. Vi har skrivit om detta tidigare på bloggen, då det fortfarande var ett förslag från Jämställdhetsutredningen (U 2014:06), läs här.

Jämställdhetsmyndighet och nationella uppdrag

Regeringen avser att under 2018 inrätta en ny myndighet som ska bidra till en strategisk sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Regeringens avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet angavs i budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Även Vänsterpartiet har varit angelägna om att inrätta en jämställdhetsmyndighet.

De tre nationella uppdragen om hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt uppdraget om stöd till myndigheter (inklusive universitet och högskolor) att jämställdhetintegrera sina verksamheter blir permanenta.

Fokus på mäns delaktighet och ansvar

För förverkligandet av ett jämställt samhället är mäns delaktighet en förutsättning. Regeringen avser att genomföra åtgärder för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar, bland annat vad gäller våldsprevention, hälsa och föräldrapenningsuttag. Regeringen avser att under mandatperioden analysera i vilka myndigheters instruktioner det finns ett behov av att stärka kraven på och styrningen av jämställdhetsintegrering.

Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor

I skrivelsen ingår en tioårig nationell strategi som omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. För att stärka förutsättningarna att nå det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra kommer regeringen särskilt att fokusera på förebyggande insatser.

 

Kategorier