Ny underlagsrapport om hälso- och sjukvårdens roll för en jämlik hälsa

Ny underlagsrapport om hälso- och sjukvårdens roll för en jämlik hälsa


Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet för att minska sociala skillnader i hälsa – men bidrar i dag till att förstärka dem!

 

Att Sverige, ett av de länder som har bäst utvecklat välfärdssystem, har stora och ökande skillnader i hälsa har förvånat många internationella forskare som kallar detta en välfärdsparadox. Trots hälso- och sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor ser vi i dag påtagliga skillnader i vårdens tillgänglighet, insatser och resultat där den som har lägre utbildning, lägre inkomst eller inte är född i Sverige återkommande har en sämre situation. Detta innebär att den verksamhet som har som uppgift att motverka skillnader i hälsa själv bidrar till att förstärka dem.

Sociala skillnader i vårdens tillgänglighet, insatser och resultat kan ofta härledas till vad som sker i vårdmötet. Därför är det viktigt att skapa vårdmöten som hjälper patienter att få tilltro till sin egen förmåga, öka medarbetares medvetenhet om egna normer och utveckla förmåga att kommunicera så att alla kan förstå samt att skapa kontinuitet i vården.

Att leva i en utsatt social situation är förenat med fler riskfaktorer och en ökad sårbarhet för sjukdom. Därför behöver en hälso- och sjukvård som vill minska sociala skillnader i hälsa också utveckla sina förbyggande insatser. Detta gäller dels rådgivande samtal om levnadsvanor till patienter för att förebygga återinsjuknande men också förebyggande insatser i befolkningen för att förebygga insjuknande och anpassa dessa insatser så att de når alla efter behov.

Det är också utmanande att hälso- och sjukvårdens egna medarbetare i dag har de högsta ohälsotalen på arbetsmarknaden. En grundförutsättning för att skapa en jämlik vård är därför att utveckla insatser för de egna medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa.

Viktiga strukturella förutsättningar är att vården distribueras och finansieras så att alla får tillgång till en hälso- och sjukvård efter behov. Det gemensamma målet, jämlik vård och hälsa, behöver tydliggöras och ett systematiskt förbättringsarbete ske utifrån socioekonomiska skillnader i insatser och resultat. Kompetens om dessa frågor behöver stärkas i vårdens grundutbildningar men också i fortbildningsinsatser för alla som är verksamma i vården eller som planerar och beslutar om vårdens uppdrag och finansiering. Tillsammans kan detta skapa den kulturförändring som krävs för att åstadkomma en mer jämlik vård och hälsa.

Kategorier