Ny underlagsrapport om betydelsen av psykosociala faktorer för en jämlik hälsa

Ny underlagsrapport om betydelsen av psykosociala faktorer för en jämlik hälsa


Hopp och framtidstro, avgörande för jämlik hälsa

Att även Sverige, som är ett av de länder som har bäst utvecklat välfärdssystem i världen, har påtagliga och ökande sociala skillnader i hälsa har förvånat flera internationella forskare. Sociala skillnader i hälsa återkommer oavsett om man jämför grupper utifrån utbildningens längd, inkomstens storlek eller yrkets status, vi återfinner dem för nästan alla sjukdomar och hälsoproblem och skillnaderna följer en gradient längs hela det sociala spektrat dvs. ju lägre socioekonomisk situation ju sämre hälsa. Tillsammans talar detta för att orsaker till sociala skillnader i hälsa kan hänföras till en ökad sårbarhet.

En möjlig förklaring till detta är betydelsen av stress och psykosociala faktorer. Låg socioekonomisk situation är förenat med högre exponering för ogynnsamma livsvillkor och en ogynnsam psykosocial arbetsmiljö, men också med lägre tillgång till skyddande psykosociala resurser, såväl socialt nätverk och stöd som tillgång till psykologiska resurser, såsom tilltro till egen förmåga, tillit till andra, samt mer hopplöshet och depressivitet. Vi vet också att dessa psykosociala faktorer påverkar våra grundläggande överlevnadsmekanismer såsom stresshormonet kortisol och inflammation. Detta kan vara en central faktor bakom den ökade generella sårbarhet som man finner hos den som lever i en utsatt livssituation. Hopplöshet tycks ha en självständig effekt på hälsan och det är utmanande är att man, i vårt land, finner de starkaste sambanden för inkomstskillnader. Betydelsen av dessa faktorer kan spåras från tidig barndom till sent i livet. För att minska skillnader i hälsa är det därför viktigt att skapa livsvillkor som ger alla en reell möjlighet att påverka sin tillvaro, en ekonomisk grundtrygghet och möjligheten att utvecklas och leva i sociala sammanhang där man kan känna tilltro till sin egen förmåga, tillit till andra, hopp och framtidstro.

Kunskap om detta är i en bemärkelse inte ny. Betydelsen av hopp och framtidstro beskrivs i bibeln och vårt behov av social gemenskap har illustrerats av många av våra bästa författare, se citat nedan. Det som är nytt är att vi idag vet varför detta är viktigt för hälsan och att detta är en viktig nyckel bakom sociala skillnader i hälsa. Därför är det angeläget att vi nu agerar utifrån denna kunskap!

 

Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad,
 i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad.
Man vill ingiva människorna någon slags känsla.
Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar Söderberg, i romanen Doktor Glas

Kategorier