Ny kunskapsöversikt om arbetsmiljö och hälsa i Norge

Ny kunskapsöversikt om arbetsmiljö och hälsa i Norge


I Norge finns inom Statens Arbeidsmiljöinstitutt en särskild enhet för Nationell övervakning av arbetsmiljö och hälsa (NOA) som i år publicerat en ambitiös faktabok om arbetsmiljö och hälsa. Översikten är en intressant utgångspunkt för att dikutera dessa frågor också i Sverige. Av särskilt intresse kan vara en tabell (se tabell 1.1.1.) med ett urval arbetsmiljöfaktorer och sjukdomar där man presenterar uppskattningar av den andel av sjukligheten/utträde från arbetsmarknaden i den yrkesarbetande befolkningen som kan tillskrivas en viss exponering. Andelen representerar den teoretiska maximala andel av sjukligheten som skulle förebyggas om sådan exponering kunde elimineras i arbetslivet.

NOA presenterar också åskådliga figurer som sammanställer profiler för självrapporterad exponering (fysisk, kemisk, psykosocial) respektive sjuklighet/symptom, uppdelat på kön, utbildningslängd, bransch och yrke. En svaghet är att självrapportering färgas av personliga uppfattningar och att för vissa exponeringar (t ex för kemikalier) behövs mätningar. Man arbetar därför med att samla in de arbetsmiljömätningar som utförs på norska arbetsplatser och göra dem tillgängliga i en databas.

Kategorier