Nordisk välfärdsforskning publicerar första numret med tema Ojämlikhet i hälsa

Nordisk välfärdsforskning publicerar första numret med tema Ojämlikhet i hälsa


Ny tidskrift om nordisk välfärdsforskning

Nordisk välfärdsforskning (Nordic Welfare Research) är en ny vetenskaplig tidskrift vars syfte är att publicera forskningsbidrag med olika perspektiv av den nordiska välfärdsforskningen. Initiativtagare till tidskriften är Nordens välfärdscenter (NVC), som är en organisation under Nordiska ministerrådet.

Nordic Welfare Research kommer omfatta ett brett spektrum av socialpolitiska frågor relevanta för de nordiska välfärdsstaterna, såsom levnadsförhållanden och livssituation för befolkningen, sysselsättning och arbetsmarknadsintegration, sociala tjänster samt vård och hälsa. Tidskriften riktar sig till såväl forskare, akademiker, politiker, tjänstemän, civilsamhälle, studenter som till den bredare allmänheten. Som brukligt inom det nordiska samarbetet publiceras texter på svenska, danska, norska och engelska.

Tema för första numret är Folkhälsopolitik och ojämlikhet i hälsa

I det första numret undersöks hälsans bestämningsfaktorer i de nordiska länderna med fokus på insatser och lösningar för att minska hälsoklyftorna. Författarna diskuterar olika aspekter av ojämlikhet i hälsa, samt vilka lärdomar vi kan dra från våra grannländer. Temanumret består av sex artiklar. Kommissionens ordförande Olle Lundberg, ledamot Margareta Kristenson och kommittésekreterare Anna Balkfors har bidragit med en artikel om Kommissionens arbete och regionala och lokala initiativ i arbete för jämlik hälsa i Sverige. Följande artiklar ingår:

  1. Att minska ojämlikhet i hälsa – några dilemman, Sven Bremberg
  2. The Norwegian policy to reduce health inequalities: Key challenges, Kjetil van der Wel, Heidi Bergsli & Espen Dahl
  3. ‘All’s well in Iceland?’ Austerity measures, labour market initiatives, and health and wellbeing of Children, Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir
  4. Health inequalities – a challenge for the social investment welfare state, Finn Diderichsen
  5. Reducing health inequalities in Finland: progressing or regressing? Hannele Palosuo & Marita Sihto
  6. Arbete för jämlik hälsa i Sverige nationellt, regionalt och lokalt, Anna Balkfors, Olle Lundberg & Margareta Kristensson

Nordic Welfare Research 01/2016 (Vol. 1)

(Tidskriften är ansluten till Open Access, dvs. är gratis)

 

Kategorier