Kommissionens utåtriktade arbete fortsätter under hösten

Kommissionens utåtriktade arbete fortsätter under hösten


I våras beslutade regeringen att förlänga Kommissionens utåtriktade arbete till sista oktober 2017 (Dir 2017:17). Av tilläggsdirektiven framgår att vi särskilt ska verka för en fortsatt diskussion om allas engagemang och ansvar för att utjämna de påverkbara hälsoklyftorna. Under hösten besöker vi en rad olika konferenser och seminarier för att sprida kunskap om ojämlikhet i hälsa, samt för att presentera våra tre betänkanden (SOU 2016:55, SOU 2017:4 och SOU 2017:47). De tre betänkandena utgör tillsammans en helhet i vårt arbete för en god och jämlik hälsa.

I det första delbetänkandet görs en grundläggande analys kring hälsoklyftorna i Sverige och dess bestämningsfaktorer. Vi identifierar sju livsområden med koppling till ojämlikhet i hälsa.

Det andra delbetänkandet analyserar styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken och presenterar ett antal förslag för att utveckla och förstärka det folkhälsopolitiska ramverket i syfte att stärka arbetet för en god och jämlik hälsa.

Mot bakgrund av analysen i det första delbetänkandet och inom ramen för det strategiska arbete som presenterades i det andra innehåller slutbetänkandet förslag på nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa.

 

Kategorier