Kommissionens ledamöter i Almedalen 2-9 juli

Kommissionens ledamöter i Almedalen 2-9 juli


Årets Almedalsvecka går av stapeln 2-9 juli. Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier under veckan.

Måndag 3 juli

Hur säkrar vi nyanlända barns hälsa?

09:10 – 09:50 S:t Hansgatan 21, arrangör: Barnombudsmannen, Ing-Marie Wieselgren medverkar

Hur kan vi tillsammans agera för att säkerställa nyanlända barns rätt till hälso- och sjukvård? Vilka är de största utmaningarna?

Alla barns rätt till goda uppväxtvillkor – vägen till en jämlik stad

10:30 – 11:30 Strandvägen, H528, arrangör: Göteborgs Stad, Ing-Marie Wieselgren medverkar

Vi behöver säkra varje barns rätt till trygghet, hälsa och utbildning. I Göteborg finns en god samverkan mellan kommun och region med målet att ge varje barn en god start i livet. Utgångspunkten är insatser tidigt i livet, ju tidigare desto bättre. Men hur når vi dem som behöver det mest?

Vilket ledarskap krävs för tillitsfull styrning?

10:30 – 12:00 Björkanderska, Skeppsbron 24, arrangör: Gaia Leadership, Tillitsdelegationen, Laura Hartman medverkar.

Tillit gör livet enklare och lättare. I organisationer som präglas av tillit frigörs mer av energi och kraft. Hur ser det ledarskap ut som stimulerar tillit och samverkan?

Hur tar vi ut färdriktningen för framtidens vård?

13:00 – 14:30 TCO-landet, Strandgatan 19, arrangör: Vårdförbundet, Laura Hartman medverkar.

Allt fler uttrycker behovet av en tydlig och gemensam färdriktning för framtidens vård. En vård som är personcentrerad och bidrar till jämlik hälsa i befolkningen. En vård där patienten är en kunnig partner och vi använda våra gemensamma resurser betydligt mer effektivt än idag.

Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium – den nya underklassen

15:00 – 16:15 Almedalen, Tältet i Almedalen, arrangör: Liberalerna, Anna Sjögren medverkar.

Liberalernas ekonomisk-politiska seminarium 2017 handlar om framväxten av en ny underklass i Sverige. Svensk arbetsmarknad är tudelad. Det vi ser är inget annat än en framväxt av en ny underklass. Det växande bidragsberoendet och det sociala arvets betydelse förstärks och riskerar att minska möjligheten till klassresor i samhället. Detta är inget unikt svenskt fenomen, utan något vi ser i hela OECD-världen. Bidrar gör även den tekniska utvecklingen, som förändrar strukturen på arbetsmarknaden.

Är det målstyrningens fel att skolledarna drunknar i administration?

16:00 – 17:00, Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, arrangör: Sveriges Skolledarförbund, Laura Hartman medverkar.

Skolan står vid ett vägskäl. 90-talets decentraliserade, målstyrda skola dras med bristande likvärdighet och ökande administration. Staten möter genom skarp lagstiftning, inspektion och riktade statsbidrag. Skolledarna knäar under en växande dokumentationsbörda. Kan en ny styrmodell vara lösningen?

Sociala investeringar – behövs nya pengamodeller för att hjälpa de med störst behov?

17:45 – 18:15 Kinbergs plats 8, arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Health Navigator, Ing-Marie Wieselgren medverkar

Nya pengamodeller som kan flytta resurser från sena till tidiga insatser är högaktuella, men utvecklingen möter också motstånd. Varför behövs de? Vilken roll spelar de egentligen? Diskutera nyttan av modeller såsom sociala investeringsfonder och sociala utfallskontrakt (social impact bonds).

Tisdag 4 juli

Går det fria skolvalet att förena med en jämlik skola?

08:00 – 09:15 Strandgatan 19, TCO-landet, arrangör: Arenagruppen, Anna Sjögren medverkar.

Måste skolvalet avskaffas för att få vi ska få bukt med skolans segregation och bristande likvärdighet eller finns andra möjligheter till förändring inom rådande skolvalssystem?

Läkares roll i hälsofrämjande patientarbete och professionens policyskapande ansvar

09:00 – 10:00 Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1, arrangör: Svenska läkaresällskapet, Margareta Kristenson medverkar.

Vad behöver göras ledningsmässigt framöver? Vem eller vilka ska leda detta arbete, och hur ser vi på läkares roll i det hälsofrämjande patientarbetet och professionens policyskapande ansvar i ett befolkningsperspektiv?

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – en modell för tillitsbaserad styrning

11:00 – 13:00 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, arrangör: Bräcke diakoni, Laura Hartman medverkar.

Välfärden produceras i samspel mellan människor. Trots att vi försöker beskriva innehållet i tjänsterna så krävs en stor portion tillit mellan aktörerna. Är IOP en modell för en tillitsfull styrning där aktörerna tillsammans löser en samhällsutmaning?

Hela Sveriges Agenda 2030

13:30-14:30 Korsgatan 4, Utomhus i Länsstyrelsens södra trädgård, arrangör: Agenda 2030-delegationen, Olle Lundberg medverkar

Vilka är knäckfrågorna i genomförandet av Agenda 2030? Vi går från lokalt till nationellt och diskuterar utmaningar och möjligheter inom delegationens prioriterade områden och Agenda 2030 i sin helhet. Hur skapa partnerskap och synergier? Hur höjer vi ambitionen för att nå de Globa målen?

Pengar eller patienter – vad styr vården?

18:00 – 20:00 Kinbergs plats 8, arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Ing-Marie Wieselgren medverkar.

Hur påverkar politikens styrning av ersättningssystem patienternas upplevelse av vården och personalens arbetssituation? Vad ska vara i fokus – pengar eller patienter? Går de att förena? Är en resurseffektiv vård alltid bättre för patienten? Hur vill vi att våra skattepengar används?

Äldre blir starkare av fysisk aktivitet

15:00 – 16:00 Strandgatan 18, ”Sjöbergs bakgård”, arrangör: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, Per Nilsson medverkar

Antalet äldre ökar och att investera i äldres hälsa är kostnadseffektivt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Regelbunden fysisk aktivitet för seniorer ger förbättrad hälsa, minskar förekomst av folksjukdomar och ökar livslängden. Det ska vara en rättighet att få ledarledda fysiska aktivitet.

Hur uppnås ökad tillit i styrningen av offentlig sektor?

15:30 – 16:45 S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, arrangör: Tillitsdelegationen, Laura Hartman medverkar.

Varför behövs en Tillitsdelegation när Sverige toppar världsrankingen av länder med hög tillit? Hur uppnås en ökad tillit i statens styrning av kommuner och landsting? Vilken roll spelar politiken och hur behöver stat, kommun och landsting förändras för att stärka tilliten.

Onsdag 5 juli

Lägre samhällskostnader och bättre åldrande med världens roligaste medicin

10:00 – 11:00 Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen (Ideella trädgården), arrangör: Riksidrottsförbundet, Olle Lundberg medverkar.

Vi blir allt äldre och behovet av att vara fysiskt aktiv hela livet växer. Om fler vuxna och äldre tränar mer skulle många få en höjd livskvalitet och samhället skulle spara mycket i sjukvårds- och sjukskrivningskostnader. Hur kan idrotten och det offentliga samverka för att få fler att träna mer?

Hur förebygger vi långvarig psykisk ohälsa och läkemedelsmissbruk hos flyktingar?

10:00 – 11:00 Kilgränd 3, Soberian, arrangör: Riksförbundet SIMON, Ing-Marie Wieselgren medverkar.

2015 sökte 162 877 asyl i Sverige. Krig och våld har tvingat människor på flykt, med trauman och svåra erfarenheter i bagaget, men också med drömmar, kunskaper och livskraft. Hur motverkar vi psykisk ohälsa hos dagens flyktingar? Vårt bemötande idag kommer påverka kommande generationer.

Vem utbildar för framtidens kompetens?

10:00 – 11:00 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, arrangör: Nacka kommun, Per Nilsson medverkar.

När Nacka bygger stad skapar vi en ny plats för kreativ utveckling och högre utbildning. Vi har valt att kalla den VERCITY – framtidens och samtidens universitetsgalleria. Vilka aktörer kan och vill ta plats för att erbjuda utbildningar för arbetsmarknadensbehov?

Så mår unga efter 10 år med statliga psykiatrisatsningar

13:00 – 14:00 Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, arrangör: Sirona Health Solutions, Ing-Marie Wieselgren medverkar.

Vilka effekter har de sammanlagda satsningarna haft för målgruppen och hur mår unga idag? Stämmer satsningarnas inriktning överens med vad de unga efterfrågar? Vad kan vi lära av andra för att med utgångspunkt i ungas behov göra framtida satsningar ska bli mer anpassade till målgruppen?

Tillsammans för en bättre hälsa!

13:45 – 14:30 Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3C, arrangör: Cancerfonden, Olle Lundberg medverkar.

Sjukligheten ökar i Sverige och allt fler människor lever med ohälsa. En förklaring är att så kallade icke smittsamma sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, KOL och cancer ökar. Sjukdomar som till stor del är en konsekvens av vår livsstil.

Att förbättra folkhälsan är viktigt både för samhälle och individer, att fler lever hälsosamt och färre drabbas av livsstilsrelaterade sjukdomar är ett långsiktigt arbete som kräver mångas engagemang.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat. Är mycket av den egentligen onödig?

14:15 – 15:30 Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, arrangör: Gaia Leadership, Laura Hartman medverkar.

Idag arbetas det febrilt för att få människor tillbaka till arbetet. Försäkringskassan säger nej allt oftare. Hur skapar vi istället ett skifte från en reaktiv hållning till ett proaktivt arbetssätt som radikalt kan minska sjukfrånvaron? Vad behöver du som ledare göra för att förebygga?

Värdegrund – en sliten floskel eller viktigare än någonsin?

17:30 – 18:30 Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4, arrangör: Gaia Leadership, Laura Hartman medverkar.

Var finns tilliten? Hotet mot vårt öppna samhälle bygger på fördomar och rädslor. Hur kan en levande värdegrund bidra till en bättre värld och blomstrande verksamheter? Hur kan ett värdeorienterat och tillitsbaserat ledarskap se ut i praktiken.

Torsdag 6 juli

Tillit till välfärden – När målet är samverkan kring jämlika livsvillkor och minskade hälsoklyftor

12:00 – 13:00 Joda Bar och kök, Skeppsbron 24, Innergården, arrangör: Samordningsförbundet DELTA, Anna Balkfors medverkar.

Vad betyder tillit och jämlikhet inför välfärden för det svenska samhällsbygget? Vad krävs för att hälsoklyftorna i samhället ska minska? Trots goda tider kvarstår skillnader som förklaras av ekonomi, utbildning och kön. Ett seminarium med utgångspunkt i resultat från Kommissionen för jämlik hälsa.

Hur får vi fler att gå klart skolan och minska utanförskapet?

13:30 – 14:30 Strandvägen, H528, arrangör: Västra Götalandsregionen, Olle Lundberg medverkar.

Utanförskapet ökar när unga saknar en grundläggande utbildning. Många ungdomar mår dåligt men får inte hjälp. Kan samhället bemöta utmaningarna som är kritiska för att unga ska gå klart skolan? Hur förändrar vi livsvillkor och miljöer som inte ger förutsättningar eller motiverar till inlärning?

Hälsa för asylsökande och nyanlända – hur gjordes Sveriges snabbaste nationella kunskapslyft?

17:45 – 18:15 Kinbergs plats 8, arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Health Navigator, Ing-Marie Wieselgren medverkar.

Sverige tog emot rekordmånga flyktingar år 2015. Inom vården fanns inte tillräcklig beredskap varken kunskaps- eller resursmässigt. 2016 genomfördes därför det nationella kunskapslyftet ”Hälsa i Sverige” som utbildade 10 000 från hela Sverige på 6 månader. Hur gjordes det? Vilka är lärdomarna?

Fredag 7 juli

Klart jag vill veta hur det går! Är patienter mer positiva till kvalitetsregister än personalen?

12:00 – 13:00 Kinbergs plats 8, arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Ing-Marie Wieselgren medverkar.

Vården måste släppa sina obehagskänslor inför att jämföras – till exempel i kvalitetsregister. Att bli medveten om sina tillkortakommanden är startpunkten för förbättring. Nu handlar det inte längre om inmatning av data utan om hur vi kan använda data i aktivt förbättringsarbete.

Samhället kan ta sitt ansvar för placerade barn

14:30 – 15:15 Kinbergs plats 8, arrangör: Psykisk Hälsa Huset, Health Navigator, Ing-Marie Wieselgren medverkar.

Samhället brister i sitt ansvar för placerade barn. Men det finns sätt att ändra på det. Ta del av en innovativ insats för bättre skolresultat och minskade återplaceringar för placerade barn i Norrköpings kommun. Följ hur det har gått för barnen och diskutera lärdomarna för systemet.

Kategorier