Kommissionen överlämnar sitt slutbetänkande

Kommissionen överlämnar sitt slutbetänkande


Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag sitt slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett arbete för en god och jämlik hälsa (SOU 2017:47) till statsråden Annika Strandhäll och Magdalena Andersson.

Kommissionen har haft i uppdrag att lämna förslag på hur hälsoskillnaderna mellan olika grupper kan minska. Vi har lagt en grund för ett långsiktigt och systematiskt  arbete för att åstadkomma mer likvärdiga förutsätt­ningar och därmed också mer jämlika villkor för män­niskor i olika sociala skikt och grupper. Med mer jämlika livsvillkor och möjligheter kommer också en mer jämlik hälsa. Eftersom de processer som genererar ojämlikhet är självförstärkande, där de som har lite mer också kommer att ha större möjligheter att lite mer, behövs ett på­gående arbete enbart för att hålla ojämlikheten i samhället kon­stant, och ytterligare ansträngningar om den ska minskas.

Hälsoskillnaderna i Sverige är påtagliga både inom och mellan grupper. I vårt första delbetänkande (SOU 2016:55) visar vi exempelvis att högutbildade nu kan räkna med nästan sex år längre liv än lågutbildade. För att minska dessa hälsoklyftor krävs förslag för mer jämlika livsvillkor och förslag med syfte att främja en mer strategisk styrning och uppföljning av insatser för jämlik hälsa. I vårt andra delbetänkande (SOU 2017:4) lades ett antal förslag för att utveckla den strategiska styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken.

I slutbetänkandet pekar Kommissionen ut inriktning på detta arbete och lägger förslag för mer jämlika livsvillkor under det tidiga livet, kring kompetenser, kunskaper och utbildning, kring arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö, kring inkomster och försörjningsmöjligheter, om boende och närmiljö, levnadsvanor, kontroll, inflytande och delaktighet, samt kring en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Med mer likvärdiga livsvillkor inom dessa områden  kommer också en mer jämlik hälsa, och vi lägger ett antal förslag som ska kunna bidra till en sådan utveckling.

I fler avseenden har Sverige en god folkhälsa, men ojämlikhet i hälsa och livslängd är en utmaning. För att nå en mer jämlik hälsa måste individers egna möjligheter att agera och generera resurser stärkas, men även det allmännas förmåga att bidra med resurser vid situationer eller perioder i livet där de egna resurserna inte räcker till. Det finns nu all anledning att ta nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa, säger Kommissionens ordförande Olle Lundberg.

 

Kategorier