Kommissionen överlämnar sitt andra delbetänkande till Gabriel Wikström

Kommissionen överlämnar sitt andra delbetänkande till Gabriel Wikström


Kommissionen för jämlik hälsa föreslår utvecklat folkhälsopolitiskt ramverk

Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) till folkhälsominister Gabriel Wikström.

Folkhälsan i Sverige är god, men det finns stora hälsoskillnader mellan personer med olika lång utbildning, mellan könen och mellan grupper i särskilt utsatta situationer och resten av befolkningen. Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lägga förslag på hur hälsoskillnaderna i Sverige kan minska.

För att kunna sluta hälsoklyftorna är det avgörande med ett systematiskt och långsiktigt arbete av en bredd av aktörer på nationell, regional och lokal nivå. För detta krävs ett bredare och delvis annorlunda angreppssätt än i dag och en motor som samordnar och driver på arbetet mot en jämlik hälsa.

Kommissionen lägger därför förslag för att utveckla och förstärka det folkhälsopolitiska ramverket. Här ingår ett tydligare mål och målområden med stärkt fokus på jämlik hälsa. Vidare föreslås ett brett strategiarbete för en god och jämlik hälsa där del- och etappmål ska utformas i samverkan mellan relevanta aktörer. Även förstärkta och förtydligade uppdrag till centrala aktörer föreslås, liksom en utveckling av uppföljningen och utvärderingen av folkhälspolitiken.

– För att komma till rätta med hälsoklyftorna måste arbetet bedrivas bredare och mer långsiktigt, med fokus på alla livsområden som är centrala för en jämlik hälsa, inte minst utbildning, arbete och inkomster. Sammantaget ger våra förslag ett system där alla berörda aktörer involveras i en långsiktig och löpande process för en god och jämlik hälsa, säger Kommissionens ordförande Olle Lundberg.

Beställ tryckt version av delbetänkandet: kundservice@wolterskluwer.se

Kategorier