Kommissionen överlämnar Delbetänkande till Gabriel Wikström

Kommissionen överlämnar Delbetänkande till Gabriel Wikström


Högutbildade lever nu sex år längre än lågutbildade

Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag delbetänkandet Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete (SOU 2016:55) till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström. Delbetänkandet visar bland annat att skillnaderna i hälsa är stor och tenderar att öka.

Skillnader i hälsa och dödlighet mellan, men också inom, olika socioekonomiska grupper är påtagliga i Sverige. Ny data som redovisas i betänkandet visar att högutbildade kvinnor och män nu kan räkna med nästan sex år längre liv än lågutbildade kvinnor och män. Skillnaderna i dödlighet mellan olika utbildningsgrupper ökade de senaste 15 åren. Samtidigt som de med lång utbildning blir mer lika i termer av livslängd ökar skillnaden inom gruppen med kort utbildning.

Vårt delbetänkande bidrar med ny kunskap om hur ojämlikheten i dödlighet utvecklas. Utvecklingen mot ökande skillnader mellan olika grupper men även inom gruppen med kort utbildning är oroande men samtidigt en ingång till en bättre förståelse av ojämlikhetens dynamik. Det ger i sin tur bättre möjligheter att också identifiera förslag som kan bidra till att hälsogapen minskas, säger Kommissionens ordförande Olle Lundberg.

Kommissionen framhåller att hälsa och andra viktiga livsområden – som utbildning, arbete och försörjning – är ömsesidigt beroende och samspelar över livet. Ytterst handlar åtgärder för en mer jämlik hälsa om mer jämlika villkor och möjligheter för människor i olika sociala positioner. För att nå dit bör vi stärka människors handlingsförmåga, göra mer av de samhällsinsatser som fungerar men även göra bättre och annorlunda så att samhällets olika institutioner verkligen fungerar som en resurs för människor. Kommissionen identifierar två huvudsakliga inriktningar i det fortsatta arbetet med förslag för att minska hälsoklyftorna. Det handlar för det första om förslag med syfte att skapa mer jämlika livsvillkor inom ett antal centrala områden för en jämlik hälsa och för det andra om förslag med syfte att främja en mer strategisk styrning och uppföljning av insatser för jämlik hälsa. Kommissionen återkommer med konkreta förslag i sitt slutbetänkande i maj 2017.

Ladda ned delbetänkandet här.

För beställning av tryckt version: order.fritzes@nj.se

 

 

Kategorier