Fysisk belastning i arbetet kan förklara väsentlig del av skillnader i sjukskrivning mellan sociala grupper

Fysisk belastning i arbetet kan förklara väsentlig del av skillnader i sjukskrivning mellan sociala grupper


Sjukskrivning skiljer sig mellan sociala grupper och tenderar att vara högre i grupper med lägre social position/utbildningsnivå. Arbetsmiljöfaktorer, särskilt fysisk belastning, har identifierats som en faktor som är knuten till detta. Men det har varit kontroversiellt om detta är ett sant orsakssamband eller om det är ett skenbart samband orsakat av att omständigheter tidigt i livet och personlighetsdrag kan göra både att man får en lägre social position och ett tungt fysiskt arbete.

Folkhälsorapport 2015 – folkhälsan i Stockholms län som nyligen publicerades från Stockholms läns landsting visar att det finns en stark gradient mellan position på arbetsmarknaden och fysisk belastning. Särskilt utsatta är facklärda arbetare där 42 procent av männen och 27 procent av kvinnorna har ett tungt arbete eller ett arbete där man lyfter mycket. Motsvarande andel bland tjänstemän i lägre-mellanposition är 5-10 procent och bland högre tjänstemän endast 1 procent.

En helt färskt norsk studie har undersökt vilken andel av skillnaden i sjukskrivningstillfällen över 16 dagar mellan sociala grupper (baserat på yrke kombinerat med utbildningsnivå, tre klasser) som kan tillskrivas fysiskt tungt arbete, om man tar hänsyn till skillnader i uppväxtvillkor och personlighetsdrag (neuroticism). Slutsatsen är uppväxt och personlighetsdrag bidrar till de sociala skillnaderna men att omkring 25 procent av skillnaden i sjukskrivningstillfällen mellan gruppen med högst och lägst social position kan tillskrivas fysiskt tungt arbete. Studien bygger på den s.k. HUNT-kohorten och omfattade drygt 3000 personer med baslinjeundersökning 2006-2008 och uppföljning upp till tre år efteråt. Informationen om arbetsförhållanden byggde på frågeformulär och intervju.

Författarnas slutsats är att åtgärder på arbetsplatsen för att minska fysiskt tungt arbete kan reducera sociala skillnader i sjukskrivning. I ljuset av den samlade kunskap som nu finns förefaller detta rimligt, men det har sannolikt mindre betydelse för den variation vi ser över tid av sjukskrivning.

 

Kategorier