Förebygg lungsjukdomen KOL genom ökat fokus på arbetsmiljö

Förebygg lungsjukdomen KOL genom ökat fokus på arbetsmiljö


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en av våra stora folksjukdomar med minst en halv miljon drabbade. Av dem är det bara var femte som har fått rätt diagnos enligt Hjärt-Lungfonden (2012). I olika länder finns genomgående ett omvänt förhållande mellan risk att insjukna och socioekonomisk status också i sjukdomens prognos.

Det förklaras i stor utsträckning av rökvanor, men under senare år har en allt mer övertygande bild växt fram av att exponering i arbetslivet för rök, damm och gaser svarar för en väsentlig del (omkring 15%) av den totala sjukligheten i KOL. Betydelsen av denna yrkesmässiga exponering bekräftades nyligen i en svensk studie av KOL bland icke-rökare.I ett unikt samarbete har Läkartidningen och Dagens Arbete i veckan framhållit att medvetenheten om detta måste öka både vad gäller tillsyn av arbetsmiljön och att fråga om yrkesmässig exponering inom vården.

 

Kategorier