Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner


I går (tisdag 31/1) överlämnade Kommissionen delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) till regeringen. En central del av beredningsunderlaget, som ligger till grund för den analys av styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken som görs i delbetänkandet, är ett antal enkätundersökningar som Kommissionen genomförde våren 2016.

Enkäterna riktade sig till Sveriges samtliga kommuner, landsting och regioner, länsstyrelser och ett urval av 40 myndigheter som bedömts centrala för arbetet med en god och jämlik hälsa. I denna rapport redovisas de kvantitativa resultaten från enkätundersökningarna. Analys och slutsatser av resultaten återfinns i delbetänkandet.

 

Kategorier