Inriktningen på arbetet för en mer jämlik hälsa

Inriktningen på arbetet för en mer jämlik hälsa


Grunden, processen och inriktningen på arbetet för en mer jämlik hälsa

Vi har nu efter en tids väldigt intensivt arbete levererat vårt slutbetänkande till trycket. Som vanligt önskar man att det funnits tid att göra mer, men vi är alla stolta över vårt arbete som vi hoppas kan bidra till en mer jämlik hälsa. Den 2 juni överlämnar vi vårt slutbetänkande till regeringen.

De tre betänkanden som Kommissionen därmed överlämnat bildar en helhet. I det första redogjorde vi för vad ojämlikhet i hälsa är och hur den uppkommer, också i ett rikt och relativt jämlikt land som Sverige. Vi pekade också ut de livsområden vi menar är centrala i denna ojämlikhetsskapande process, vilka därmed också är avgörande områden för insatser för att minska ojämlikheten i livsvillkor och möjligheter.

I vårt andra betänkande analyserade vi hur det folkhälsopolitiska ramverket fungerar, och lade ett antal förslag till förändringar och förbättringar. Avgörande är att det finns ett systematiskt, långsiktigt och uthålligt arbete för att minska skillnader i de livsvillkor och möjligheter som bidrar till ojämlikhet i hälsa. Vi menade att ett pågående strategiarbete kan utgöra den motor som krävs för att åstadkomma den systematik, långsiktighet och uthållighet som krävs. Men arbetet måste också bedrivas på ett sätt som skapar medägarskap från de sektorer och aktörer som berörs och behövs i arbetet.

I slutbetänkandet återkommer vi till denna process, men denna gång med vad vi menar bör vara inriktningen på och innehållet i detta arbete. Vi tänker oss inte att de idéer och förslag vi här lägger fram är ett komplett paket för att åstadkomma en jämlik hälsa. Däremot är det en riktningsangivelse och ett viktigt inspel till den arbetsprocess vi tidigare lyft fram som avgörande. Vi pekar helt enkelt ut vilka de steg som måste tas härnäst för att vi i Sverige ska röra oss mot mindre sociala skillnader i hälsa.

Den 2 juni lämnar vi ifrån oss detta arbete, och hoppas att våra analyser, resonemang och förslag kan bidra till diskussion men även konkret förändringsarbete såväl nationellt som regionalt och lokalt. Vi har av regeringen också fått ett förlängt uppdrag till den sista oktober 2017 att arbeta utåtriktat, vi ses förhoppningsvis då, om inte förr – vi finns också i Almedalen.

Kategorier